top of page

Bestel,- verkoops- & factuurvoorwaarden  CVC PLANNING 

(Laatst gewijzigd op,15- mei-2020)

 De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. Wij zijn nooit verantwoordelijk voor gebeurlijke vergissingen vanwege de klant of derden van bijvoorbeeld maat, soort, kleur, hoeveelheid, afwijking van foto en dergelijke.

 

1 De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

2 De goederen of diensten worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

3 Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.

4 Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar 1 maand na factuurdatum.

 

5 De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren.

6 Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 30-tigste dag na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden.

 

7 Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

 

8 Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 12% per jaar.

 

9 Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 15 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien

worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag.

 

10 Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

11 Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt

 

12 is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt,

gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbankovereenkomstig het gemeen recht.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

13 Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument.

bottom of page